Silezika Supíkovice

Spolek působí především v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to zakládáním a údržbou biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky).

Disponujeme rozlehlým domem s hektarovým pozemkem, při jehož rozvržení pozemku je znatelná snaha o nízké energetické náklady na jeho údržbu a provoz a o využití místních materiálů (zejména mramor a dřevo). Značný důraz je kladen na vytváření vhodných podmínek pro divoké formy života. Silezika se v současnosti soustřeďuje na přípravy a realizaci projektů na zadržování vody v krajině. Začátkem 2018 spolek obdržel podporu z OPŽP pro zhotovení 69 drobných vodních ploch do 300m2 na 25 lokalitách okresu. Hloubení realizuje místní stavební firma a účastní se ho i děti z místních škol.