POZVEDNĚME VIDLE (a vidličky) – výzva k podepsání petice na ochranu biodiverzity a zachování možnosti uchovávat osivo

Minulý týden několik počátečních iniciativ z celé Evropy zahájilo petici o navrhované reformě: www.raiseourforks.org Podepište petici a rovnou ji dále sdílejte.

Lhůta  pro předložení pozměňovacích návrhů pro poslance v zemědělském výboru je 4. prosince!

To znamená, že pokud chcete, aby váš europoslanec navrhl změny v návrhu Evropské komise, musíte je poslat svému europoslanci tento týden. Takže pokud máte tento týden půl hodiny volného času, napište e-mail europoslanci https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home/members s navrhovanou změnou textu.


zde je text vyjádření, které posíláme jako jednotlivci i jako spolek Permakultura CS

Vážený pane / Vážená paní ….

obracíme se na Vás, zvoleného zástupce občanů České republiky do Evropského parlamentu, s žádostí, abyste se zasadil o změny v návrhu Nařízení Evropského parlamentu a rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh v Evropské Unii.

Spolek Permakultura(CS), z .s. se již od 90. let minulého století věnuje osvětě v oblasti udržitelného užívání krajiny a přírodních zdrojů. Patří sem zlepšování kvality půdy a proto vyučujeme a sami praktikujeme přirozené přístupy v zemědělství (ekologické postupy bez chemie), které zajišťují produkci zdravých potravin, regenerují půdu a okolní krajinu a podporují biodiverzitu. Tato zásadní a důležitá biodiverzita, rozmanitost odrůd je podmíněna ochranou a rozvojem krajových místně adaptovaných odrůd, a tzv. starých, nehybridních odrůd.

Navazujeme na tradiční techniky používané mezi sedláky, a kombinujeme je s novými poznatky vědy. Mnohé odrůdy zeleniny naši členové a příznivci již mnoho let semenaří a vytváří si tak rostliny přizpůsobené místní půdě a klimatickým podmínkách, a proto odolné chorobám a škůdcům. Podporujeme farmáře hospodařící ekologicky, pro které je zásadní a stanoveno zákonem, že ve své produkci nebudou používat žádné GMO.

Velmi nás tak znepokojuje nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh v Unii, které je v současné době projednáváno ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Argumenty podporující tento návrh říkají, že pro semenné banky, uchovatele a farmáře mají platit stejná pravidla a regulace jako pro neporovnatelně větší osivářské firmy se zcela jinými cíli (firmy podnikající v agrárním sektoru).

S tímto nemůžete souhlasit, protože cílem semenných bank, uchovatelů, farmářů a malopěstitelů je podporovat diverzitu rostlin, odrůd a druhů, podporovat diverzitu v krajině, uchovat odrůdy pro budoucí generace a jako kulturní dědictví, aktivně vytvářet odrůdy adaptované na místní podmínky, postupně adaptované na klimatické změny, produkovat potraviny s vysokou výživovou hodnotou, odolné chorobám a škůdcům a nezávislé na mnoha vstupech (pesticidy, herbicidy, průmyslová hnojiva). Cílem profesionálních osivářských firem je z podstaty jejich existence především dosahovat co nejvyššího zisku a ve šlechtění jde zejmén a o trvanlivost produktů – pro transport a prodej. To jde často na úkor chuti, obsahu výživových látek a dalších vlastností, které jsou důležité pro lokální produkci a rodinné a komunitní farmy.

Dalším argumentem je také tématika nekalé konkurence. Za nekalou konkurenci je na místě považovat subjekty, které se snaží získat kontrolu nad osivem, a ve prospěch zisku potlačovat přirozená práva drobných zemědělců. Toto je třeba správně rozlišovat.

Organizace uchovávající semena, farmáři a drobní pěstitelé naopak zcela jistě nejsou nekalou konkurencí, ale nutnou součástí produkce, uchovávání a šíření osiva. Bylo by krátkozraké posilovat roli majoritních osivářských firem.

Farmáři i pěstitelé mají z podstaty své činnosti přirozené právo sklízet, uchovávat a dále používat vlastní osivo, a toto právo má být v plném rozsahu naplňováno. Žádáme vás, abyste pracovali na zachování a rozvoji zcela svobodného přístupu lidí žijících v krajině k osivu.

Žádáme vás také, abyste pracovali na omezení vlivu firem či korporací, které využívají chytrost či lobbing k monetizaci uměle vytvořených práv vlastnit či manipulovat se základními přírodními zdroji, jako je osivo (či v jiných případech pitná voda, půda, apod.).

Navrhujeme v aktuálním znění nařízení učinit takové změny, které vyjdou z veřejné a upřímné debaty s lidmi, kterých se toto rozhodnutí bytostně dotýká – tedy s farmáři (včetně bio farmářů!), osiváři, zelináři a také se zahradníky. Jak jistě sami dobře víte, kdo vlastní osivo a kdo nad ním má (a v tomto případě chce mít) kontrolu, ten pak rozhoduje o tom, co budeme dostávat každý den na svůj talíř.

Pokud se jedná možnost povolit pěstování nových GMO/GNT a jejich povolení do běžného užívání, anebo navíc neoznačování v pěstování, trasování a produkci, znemožní to zásadním způsobem existenci ekologických farem. Veřejnost, tedy voliči, v Evropské Unii dlouhodobě, a zcela oprávněně, odmítá GMO ve svém jídle.

Prosíme, nenechte nenápadně vniknout lobby velkých firem do bytostného práva farmářů a sedláků. Zasaďte se o to, aby výsledný návrh podpořil zachování životně důležité diverzity osiva, rostlin a s tím související diverzity v krajině. Body je třeba prosadit tak, aby bylo možné současný úbytek biodiverzity nejen zastavit, ale do budoucna naopak pestrost rozvíjet, a to pomocí šíření různých odrůd nejen mezi malopěstiteli ale i mezi zemědělci.

Nedopusťte, aby jedno nařízení znemožnilo všem ekologickým zemědělcům pěstovat zdravé jídlo bez chemie a GMO, což je ten jediný a dlouhodobě udržitelný způsob hospodaření.

Děkujeme.


Pro pochopení souvislostí tady máme Tiskovou zprávu od ARCHE NOAH je ve volném překladu, za který díky Kláře Hrdé, a níže vysvětlující video (z 19.11.2023). Situace se každým dnem vyvíjí, snažíme se informace aktualizovat.


16. listopadu 2023 Tisková zpráva ARCHE NOAH: Dnešní zpráva o novém nařízení Evropského parlamentu o semenech je pouze začátkem – jsou zapotřebí další zlepšení

Životní prostředí/Zemědělství/Osiva/EU/Inovace

Nové nařízení EU o osivu: Zpráva Parlamentu se nezabývá hrozbou pro biologickou rozmanitost a lidská práva

Brusel, Vídeň – Nová omezení, nové byrokratické překážky, méně rozmanitosti.

Dnes, 16. listopadu, Herbert Dorfmann z Evropské lidové strany (EPP) zveřejnil svou zprávu o evropském Návrhu Komise na nové nařízení o produkci a uvádění na trh semen a jiného rostlinného rozmnožovacího materiálu (PRM), jako jsou ovocné stromy, brambory nebo vinná réva. Pan Dorfmann z Jižního Tyrolska je odpovědným zpravodajem v zemědělském výboru Evropského parlamentu. “Evropská komise chce aplikovat pravidla určená k regulaci formálního trhu s osivem na zachování biologické rozmanitosti a neformální systémy osiv farmářů. Současný návrh by tak měl zničující důsledky pro zachování zbývající rozmanitosti našich kulturních rostlin – právě tváří v tvář klimatická krize, kdy naléhavě potřebujeme větší genetickou rozmanitost a decentralizovanou produkci semen, abychom vytvořili odolnost,“ vysvětluje Magdalena Prieler, ředitelka pro politiku ARCHE NOAH v Bruselu.

ARCHE NOAH vítá iniciativu pana Dorfmanna zlepšit některé klíčové aspekty návrhu Evropské komise, zejména objasnit, že pravidla pro uvádění osiv by se měla vztahovat pouze na komerční akce.

Stále nám však chybí výslovná svoboda převádět rozmnožovací materiál rostlin za účelem jeho zachování a udržitelného využívání, analogicky k výjimkám předpokládaným pro šlechtitelské a vědecké účely.

V červenci 2023 Evropská komise navrhla nahradit stávajících 10 směrnic o výrobě a uvádění na trh PRM, které pocházejí ze 60. let, jediným nařízením. Navrhovaný text výrazně rozšiřuje působnost legislativy tak, aby zachytila všechny aktéry, kteří se jakýmkoliv způsobem profesionálně podílejí na výrobě, údržbě nebo uvádění osiv a OSP na trh. Zavádí nová omezení pro přenos semen a nové byrokratické překážky a regulační náklady pro nejmenší provozovatele. „Podle navrhovaných pravidel pro tyto aktéry by komunitní semenné banky jako ARCHE NOAH, ale ani veřejné genové banky již nemohly předávat tradiční odrůdy ze svých sbírek jednotlivým farmářům k jejich ochraně na polích. Tváří v tvář klimatické krizi je pěstování ohrožených odrůd na mnoha různých místech životně důležité pro jejich zachování,“ říká Magdalena Prieler pro ARCHE NOAH. Revitalizace starých odrůd může poskytnout nové zdroje příjmů pro zemědělce a příležitosti pro rozvoj venkova, například jak je vidět u starověkého rakouského zimního závodu „Laufener Landweizen“, tradiční odrůdy pšenice přizpůsobené místním podmínkám.

Zpráva pana Dorfmanna navrhuje 59 pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. Pozměňovací návrhy se zaměřují především na technická upřesnění textu, včetně lepších definic pojmů „marketing“ a „koneční uživatelé“.

Pan Dorfmann však také navrhuje odstranit navrhovaná ochranná opatření ve vztahu k pěstování odrůd odolných vůči herbicidům a výrazně zúžit definici „organického heterogenního materiálu“. Tento koncept byl zaveden teprve minulý rok, aby poprvé v EU od zavedení legislativy o osivech v 60. letech 20. století legálně umožnil prodej různých populací. Je kritické, že zpráva nezlehčuje novou masivní byrokratickou zátěž pro malé provozovatele nebo její neschopnost uplatňovat právo zemědělců prodávat osivo ušetřené na farmách, jak je zakotveno v roce 2018 v Deklaraci OSN o právech rolníků a jiných lidí. Práce ve venkovských oblastech (UNDROP). Ostatních 95 poslanců Evropského parlamentu v Zemědělském výboru má nyní do 4. prosince 2023 předložit své vlastní

pozměňovací návrhy k návrhu Komise. „ARCHE NOAH požaduje jasnou výjimku z oblasti působnosti nařízení pro všechny převody PRM za účelem zachování a udržitelného využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiologické rozmanitosti, přiměřená pravidla pro malé provozovatele a plné uplatňování práv zemědělců,“ říká Magdalena Prieler z ARCHE NOAH. Diskuse ve výboru je plánována na 27. listopadu 2023, po ní bude následovat slyšení s odborníky z odvětví dne 28. listopadu 2023.

Teprve včera organizace hnutí semen v celé EU zahájily petici „Zvedněte naše vidličky pro rozmanitost!“. „Reforma osivového práva EU je klíčovým rozhodnutím pro budoucnost našeho potravinářství a zemědělství. Musíme zvednout naše vidle pro rozmanitost na našich polích a talířích a proti zákonům, které slouží pouze agroprůmyslu,“ požadují organizace. Zachování a udržitelné využívání místně přizpůsobené rozmanitosti plodin musí být prvořadou prioritou právních předpisů EU týkajících se osiv.

Podepište petici zde: www.raiseourforks.org do 4. 12. 2023


Vysvětlení legislativy zaznělo na permakulturní konferenci v neděli 19. 11. 2023

Citujeme další info od ARCHE NOAH: 

Herbert Dorfmann, konzervativní europoslanec z Jižního Tyrolska, je hlavním vyjednavačem nového nařízení EU o osivu pro Evropský parlament. Dne 16. listopadu zveřejnil zprávu se svými pozměňovacími návrhy k návrhu Komise. Zprávu najdete zde <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-PR-756010_EN.pdf> a  reakci ARCHE NOAH zde<https://www.arche-noah.at/media/ 20231116_parlament_report_fails_to_address_threat_to_biodiversity_and_human_rights.pdf>.

K návrhu se dnes v zemědělském výboru Evropského parlamentu uskutečnilo slyšení. Magdalena z Arche Noah, stejně jako vedoucí Euroseeds a vinařský vědec z Lisabonu, byli pozváni, aby podali svědectví jako odborníci. Na slyšení jsme také zorganizovali akci na distribuci starých odrůd fazolí poslancům EP, abychom zvýšili povědomí o problematice rozmanitosti – doufáme, že některé záběry z toho můžete vidět později na našem účtu Instagram https://www.instagram.com/arche_noah_schiltern/ .


Další aktuální info od Arche Noah:

Lhůta  pro předložení pozměňovacích návrhů pro poslance v zemědělském výboru je 4. prosince!

To znamená, že pokud chcete, aby váš europoslanec navrhl změny v návrhu Evropské komise, musíte je poslat svému europoslanci tento týden. Tím opravdu není co ztratit (nejhorší, co se může stát, je, že vás ignorují). Takže pokud máte tento týden půl hodiny volného času, napište e-mail europoslanci
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home/members s navrhovanou změnou textu.
Po uplynutí lhůty pro pozměňovací návrhy v Evropském parlamentu je důležité, abychom se obrátili na Komisi a naše vnitrostátní ministerstva. Další informace k tomu zašleme příští týden.

Petice je zde – Raise our Forks! přidejte se do 4. 12. 2023

Doba je turbulentní, pracujeme na tom, abychom byli slyšet, zatím společně jako jednotlivci a hledáme podporu mezi europoslanci, farmáři, spolky a institucemi. Přiipojte se, prosím.

tady je článek na webu inciativy Semínkoven, s vysvětlením návrhu v češtině (díky Kláře Hrdé za překlad)
https://seminkovny.com/2023/11/25/navrh-nove-legislativy-eu-ohrozuje-biodiverzitu-a-cinnost-komunitnich-semennych-bank-i-seminkoven/