ࡱ> SUR[Kbjbj=Rΐΐhhhhh||||$|0$~f9-h9hhfhh&|y^|0h(99 .:VnitYn Yd spolku Permakultura (CS), z. s. doplHujc stanovy lenstv lensk pYspvky se uhrazuj v~dy na kalendYn rok, nikoli na dobu jednoho roku od zaplacen. lensk pYspvky in 500 K /rok, sn~en sociln pYspvky jsou 300 K /rok, dobrovoln sponzorsk lenstv je 1000 K /rok. Aktivn lenov mohou po~dat Radu o sn~en nebo prominut lenskch pYspvko a o proplcen cestovnho. PYspvky je tYeba zaplatit v~dy do konce bYezna danho roku. Kdo vstoup do organizace ve 4. kvartlu, plat u~ pYspvky na nsledujc rok. len, kter pYspvky pYes urgence nezaplatil, ale nepo~dal o ukon en lenstv, pYestv dostvat naae periodikum (Kl k sobsta nosti). Rada informuje vaechny leny o sv innosti podle potYeby, nejmn jednou za tvrt roku, a to e-mailem nebo v sekci Novinky na webovch strnkch. Vhody lenstv lenov dostvaj periodikum PKCS zdarma (je pokryto z lenskho pYspvku). Dle si mohou poj ovat publikace z naaich knihoven. Maj pYednostn prvo asti na akcch s limitovanm po tem osob (napY. Exkurze, setkn 5P). Zskvaj slevy na vstupnm na rozn akce poYdan PKCS. Ka~d len mo~e vyvolat hlasovn Rady na tma, kter pokld za dole~it. Doporu en pro leny Pokud len neabsolvoval ~dn permakulturn kurz, do roka od vstupu do spolku si dopln alespoH vodn permakulturn kurz, nebo se z astn setkn 5P. Rada lenem Rady se mo~e stt len spolku, kter je minimln jeden rok lenem Permakultury (CS), z. s. a span absolvoval pln kurz permakulturnho designu (PDC Permaculture Design Certificate). PYi volb leno Rady dv valn shrom~dn pYednost lidem, kteY budou zroveH posobit jako hospodY, tajemnk, a jako koordintoYi pracovnch skupin/pobo nch spolko/projekto. Pokud se nenajde koordintor z Yad Permakultury (CS), mo~e bt koordintorem pracovn skupiny/pobo nho spolku/projektu i ne len Permakultury (CS) Rada mo~e v mezidob mezi Valnmi shrom~dnmi leno kooptovat dala leny podle potYeby. Rada mo~e pYizvat na sv jednn spolupracovnky spolku a po dohod jim proplatit cestovn, ubytovn a jdlo Akce, na kterch vznikaj zisky z prodejo a vstupnho, by mly mt vyrovnanou finan n bilanci. inkujcm i dobrovolnkom je mo~n uhrazovat (v tomto poYad) jdlo, cestovn a ubytovn a platit honorYe tak, aby bilance zostala vyrovnan. HonorYe mohou mt formu tiskovin vydvanch PKCS, minimln hodnota odmny pro dobrovolnka za den je 200 K . Hlasovn Rady Permakultury (CS), z. s. formou e-mailu: Nmt k diskusi a hlasovn mo~e do Rady poslat nejen jej len, ale kterkoli Ydn len PKCS. Nmt k diskusi se projedn zpravidla do tdne. Pak osoba, kter s nmtem pYiala, zformuluje hlasovac otzku nebo otzky a vyzve k hlasovn, kter probhne zpravidla do tY dno. V pYpad potYeby se cel proces mo~e urychlit, nebo je-li to vhodn, diskuse se mo~e vynechat. Osoba, kter hlasovn vyvolala, bude po skon en stanoven lhoty kontaktovat telefonicky ty leny Rady, kteY nereagovali, aby zjistila jejich nzor. PYsluan e-maily archivuje pYedseda nebo povYen len Rady. O stkch do 1000 K mo~e pYedseda rozhodovat samostatn, vyaa vydn dv odsouhlasit rad. Souhlas s vdaji nad 50 000 K mus bt podepsn nejmn dvma radnmi. Mana~er Obchodu nakupuje produkty k prodeji podle vlastn vahy, v mezch danch rozpo tem na dan rok. KoordintoYi projekto, pobo nch spolko a pracovnch skupin KoordintoYi maj na starosti v~dy ur itou oblast innosti spolku. Koordintor uzavYe se statutrem spolku mandtn smlouvu nebo stn dohodu, kter definuje jeho koly a odpovdnosti. Ty pak mo~e delegovat na jednotliv leny pracovnch skupin, ale odpovdnost za plnn kolo ponese nadle on sm. Pokud si to koordintoYi pYej, dostvaj na vdom veakerou agendu rady. Krom toho je agenda |~R T V X , . b d fhnp^`z˼˼˼˼wwwi *h^th^tOJQJ^Jh OJPJQJ^Jh^tOJPJQJ^J *h 6OJPJQJ^J *h^t6OJPJQJ^J *h 5OJPJQJ^J *h^t5OJPJQJ^J *h OJPJQJ^J *h^tOJPJQJ^Jh 5OJPJQJ^Jh^t5OJPJQJ^J)~T X . d hp`|>BF !!z|<>@BD F !!!!b"d"f"h"""##6%8%%...00n1p1ʾzzzk\ZU *h 5OJPJQJ^J *h^t5OJPJQJ^J *h 6OJPJQJ^J *h^t6OJPJQJ^J *h OJPJQJ^J *h^tOJPJQJ^Jh OJPJQJ^Jh^tOJPJQJ^Jh CJOJPJQJ^JaJ *h^tCJaJ *h^th^tOJQJ^J *h^th OJQJ^J#!d"h""8%.0p1t1112$2n2223b3344&6666z78 ::0:Rady (dokumenty, zznamy o hlasovn rady) zveYejnna on-line (webov strnky spolku, cloudov lo~iat). lenov Rady a koordintoYi maj pYidleny e-mailov adresy typu jmno@permakulturacs.cz nebo funkce@permakulturacs.cz, rada m hromadn email rada@permakulturacs.cz, adresa pk@permakulturacs.cz slou~ podle dohody k administrativ, napYklad k p i o lenskou zkladnu. Podle potYeby je mo~n pou~vat slu~ebn SIM karty a telefony. Konkrtn funkce koordintoro: Mana~er Obchodu Koordintor Akademie permakultury Editor Koordintor St ukzkovch projekto Koordintor akc (evento) Fundraiser Koordintor webu, socilnch webo a propagace Zstupci aktivnch regionlnch center Dala funkce mo~e Rada vytvYet operativn podle potYeby. Kde je to u~ite n, koordintoYi uzavYou s PKCS mandtn smlouvy, v nich~ bude uvedena jejich pracovn nplH. Rada se schz osobn (v relu, nikoli on-line), nejlpe 4x za rok. Jej rozhodnut se dj konsentem. Rozhodnut jsou zveYejHovna on-line (webov strnky spolku, cloudov lo~iat). Rada pYedkld Valnmu shrom~dn strategick pln na nadchzejc 1-2 roky. HospodaYen HospodY, PYedseda a Rada pYedlo~ rozpo et na dala rok lenom v~dy v dubnu. Ka~d Koordintor hled vlastn finan n zdroje pro svoji oblast aktivit, ale v pYpad potYeby jsou mo~n pYesuny financ mezi jednotlivmi aktivitami. Spolek m aest transparentnch to u FIO banky: et KancelYe, Obchodu, Akademie permakultury, Kompost Pressu a dva veden v EUR. Dala ty je mo~n zakldat podle potYeby. Pobo n spolky: Doporu uje se, aby koordintor/pYedseda pobo nho spolku byl lenem Rady. Doporu uje se, aby vaechna rozhodnut hlavnho spolku, tkajc se pobo nho spolku, schvlila tak rada pobo nho spolku. Je mo~n zv~it mo~nost, ~e lenov pobo nho spolku plat pYspvky pYmo na et pobo nho spolku, nikoli na et spolku hlavnho. Akademie permakultury (APK) Je pracovn skupina se samostatnm tem, webem a radou. M i extern leny ( lenstv v PKCS nen podmnkou.) Podmnkou lenstv v APK je absolvovan PDC (Permaculture Design Certificate), ideln tak DPD (Diplom permakulturnho designra), a samostatn lektorovn permakulturnch kurzo minimln IPC (Introduction to Permaculture). APK se zabv permakulturnm vzdlvnm, ur uje sv vnitYn pravidla pro prci s aspirujcmi novmi lektory, stanovuje pravidla pro zskvn eskho DPD. LektoYi odvdj pYspvek na et PKCS (za propagaci kurzo a provozn vlohy jako etnictv). KancelY Permakultury (CS), z. s. Mo~e bt virtuln, doplHuje ji sklad (archiv). Pracovnkem (zamstnancem) kancelYe Permakultury (CS), z. s., se mo~e stt jen len Permakultury (CS), z. s., kter je minimln jeden rok lenem Permakultury (CS), z. s. a span dokon il pYed nstupem do vkonu funkce pln kurz permakulturnho designu (PDC). Jednotliv pracovnci (zamstnanci) budou povYeni odpovdnost za ur it seky prce, jak bude stanoveno v mandtn nebo pracovn smlouv. Pracovnk (zamstnanec) mo~e delegovat prci na jinho lena organizace, ale odpovdnost za plnn svch kolo ponese sm. Doporu enou prioritn npln kancelYe s placenmi zamstnanci je: - sprva zamstnanco - ve spoluprci s Radou vytvYen plno krtkodobch i dlouhodobch, osvtov a informa n innost, zodpovdn dotazo, e-mailov zpravodaj, koordinace pracovnch skupin a projekto, pomoc jednotlivm projektom s propagac, zprostYedkovn kontakto vn i uvnitY organizace, p e o webov strnky organizace a o sociln weby, fundraising, udr~ovn kontakto s permakulturnmi organizacemi jinch zem aj. Zmny tohoto vnitYnho Ydu schvaluje Rada jednomysln (konsentem) nebo nejva s chybjcm jednm hlasem, nebo Valn shrom~dn leno nadpolovi n vtainou hlaso. 31.12.2018 p1r1t1111122"2$2l2n2222233`3b3334444$6&6666666x7z778888 : :::.:0:::;;<<<<< *h 5OJPJQJ^J *h^t5OJPJQJ^J *h OJPJQJ^J *h^tOJPJQJ^Jh 5OJPJQJ^Jh^t5OJPJQJ^Jh h^th OJPJQJ^Jh^tOJPJQJ^J80::;<<==?@AAADBVDdFFGJ@JKKKKKKKKK估h %h^th^tB*OJPJQJ^Jphh OJPJQJ^Jh^tOJPJQJ^J *h^t5OJPJQJ^J *h OJPJQJ^J *h^tOJPJQJ^J *h 5OJPJQJ^J%;0P:p . A!"#$% Dpn 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J VINormlndCJ_HaJmHsHtHFF Nadpis 1$$x@&CJ(aJ(FF Nadpis 2$$hx@&CJ aJ PP Nadpis 3$$@P@&B*CJaJphCCCPP Nadpis 4$$P@&B*CJaJphfffHH Nadpis 5$$P@& B*phfffJJ Nadpis 6$$P@& 6B*phfffJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu FoF normaldCJ_HaJmHsHtHb/b Table Normal :V4dCJ_HaJmHsHtH8>8 Nzev $$<CJ4aJ4HJH Podtitul $$@B*CJaJphfffPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!!Z!theme/theme/theme1.xmlYOoE#F{/'M:U i-q;N3' G$$DAč*iEP~wq4;{o?g\=J: BR6{4MGv{i5@R4ŒL nb\ V*[_X! cH \$X-Dބ-,j+ iR[! kF1URLjHl_9m&fa1,h5,l\YSsd+r]SncVu:v^3ੵ] 9][5\|EҌkVky-*5 1_46Y lWY {ym (f4ݟAv2l _j-OQ ev)~'}xPiB$IO1Êk9IcLHY<;*v7'aE\h>=^,*8q;^*4?Wq{nԉogAߤ>8f2*<")QHxK |]Zz)ӁMSm@\&>!7;wP3[EBU`1OC5VD Xa?p S4[NS28;Y[꫙,T1|n;+/ʕj\\,E:! t4.T̡ e1 }; [z^pl@ok0e g@GGHPXNT,مde|*YdT\Y䀰+(T7$ow2缂#G֛ʥ?q NK-/M,WgxFV/FQⷶO&ecx\QLW@H!+{[|{!KAi `cm2iU|Y+ ި [[vxrNE3pmR =Y04,!&0+WC܃@oOS2'Sٮ05$ɤ]pm3Ft GɄ-!y"ӉV . `עv,O.%вKasSƭvMz`3{9+e@eՔLy7W_XtlPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!!Z!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ'& theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]! R zp1<K&(!0:K'T # AA@0( B S ?4A"-co QYDJLVht"*5Q`BNr~S\)+ XZVI^t9S @>>P>>(xxx.UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ CalibriA$BCambria Math"ql'l'R6R6!202HP $P 2!xxCOMFORU~ivatel systmu WindowsOh+'0, px  $COMFORNormalUivatel systmu Windows2Microsoft Office Word@F#@@R՜.+,0 hp| 6 Nzev !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry FڔVData *1Table2WordDocument=RSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q